REČNIK TERMINOLOGIJE

B

Bio-gas

Gas proizveden iz biomase. Može se koristiti kao gorivo za sagorevanje.

Biomasa

Bilo koja organska materija koja se može koristiti za energiju; sinonim za drvo u različitim oblicima.

C

Ciklonski separator

Uređaj za uklanjanje čestica dimnog gasa koji stvara vrtlog za odvajanje čvrstih čestica iz mlaza vrelog gasa.

Ćumur

Zapaljive čvrste supstance bogate ugljenikom nastale pirolizom drveta u ranim fazama sagorevanja. Ćumur se pod određenim uslovima može konvertovati u zapaljive gasove ili direktno spaljivati na rešetkama.

D

Deblo

Glavni proizvod koji se dobija iz šuma, stablo drveta - bez grana i krošnje. Seče se radi korišćenja materijala i energije.

DHW

Domaća vrela voda.

Dimenzionisanje

Postupak određivanja veličine toplane.

Dimnjak

Dimnjak sistema sagorevanja.

Dnevna korpa

Privremena korpa za skladištenje čvrstog goriva koja čuva dovoljno goriva da potraje približno jedan dan. Može da bude kapaciteta za „hranjenje“ sistema sagorevanja tokom vikenda.

Drvne sečke

Mali pravougaoni komadi drveta proizvedeni mašinom za usitnjavanje komada ili mašinom za usitnjavanje celog drveta.

Drvo van šume

uključuje drveće van šuma, kao što je drveće na drugom šumovitom zemljištu, uključujući naselja, duž puteva i druga infrastrukturna područja, imanja i žive ograde. Drvna biomasa za energiju nastalu konverzijom krša: obuhvata drvo dobijeno procesom restauracije zapuštenih i oštećenih šuma do visokih standarda. Ovo drvo je obično dostupno u početnim fazama restauracije, a prikupljanje često zahteva poboljšanje drumskih mreža u šumama u kojima je došlo do degradacije krša.

E

Efikasnost uređaja

Odnos izlazne energije i ulazne energije kad sistem sagorevanja radi prema projektovanim uslovima. Takođe se naziva i efikasnost u ustaljenom stanju.

Emisije iz dimnjaka

Komponente vrelih sagorevajućih gasova (uključujući čestice) koji izlaze iz dimnjaka.

I

Izgaranje ugljenika

Kraj procesa sagorevanja u kojem se sav nekombinovani gasni i čvrsti ugljenik oksiduje u ugljen-dioksid.

K

Kalorična vrednost

Energetski sadržaj goriva, izražen u jedinicama kao što je J/kg (džul po kilogramu).

Kombinovana toplota i energija (CHP)

Istovremena proizvodnja toplote i električne energije iz jednog goriva. Efikasnost sagorevanja: Efikasnost konverzije raspoložive hemijske energije goriva u toplotu, tipično više od 99% kod gorionika biomase. Efikasnost konverzije u korisnu toplotu je znatno niža.

Kompanija za energetske usluge (ESCO)

Kompanija koja pruža širok spektar energetskih usluga vlasniku zgrade, obično uključujući finansiranje i instalaciju energetski boljih rešenja po ugovoru koji dopušta da se deo dolarske uštede prebaci na kompaniju.

Kotao

Razmenjivač toplote koji se koristi za ekstrakciju toplote iz vrelih sagorevajućih gasova i prenos toplote na vodu. Proizvod kotla može biti ili vrela voda ili, ako se dozvoli ključanje vode, para.

L

Ljetni kotao

Mali kotao dimenzionisan da zadovolji potrebe letnjeg ili vansezonskog grejanja.

M

Mašina za usitnjavanje

Veliki uređaj koji usitnjava trupce, cela stabla, daske ili klade na sečke uglavnom jednake veličine. Stacionarne mašine za usitnjavanje koriste se u pilanama, dok se mašine za usitnjavanje celih stabala natovarene na prikolice koriste u šumi.

Mlinske sečke

Drvne sečke proizvedene u pilani. Tipično se proizvode od dasaka i drugih komada drveta koji nisu za prodaju, a potiču sa zelenih trupaca sa kojih je uklonjena kora.

O

Okružno grejanje

Korišćenje jedne kotlovnice za proizvodnju vrele vode ili pare za grejanje više zgrada na lokalitetu.

Ostaci šumogojstva

obresci stabala (poput jabuka, maslina i krušaka) i vinove loze u vinogradima. Rezervni sistem: Alternativni sistem sagorevanja goriva koristi se za grejanje kada je primarni sistem van upotrebe ili ne može zadovoljiti puno opterećenje grejanja.

P

Pepeo sa dna

Pepeo koji se nakuplja ispod rešetki peći za sagorevanje.

S

Sečke od celog drveta

Drvne sečke proizvedene u šumi ubacivanjem čitavih stabala ili debla drveta u mobilnu mašinu za usitnjavanja sa direktnim pražnjenjem u kamion za isporuku.

Sezonska efikasnost

Prosečna efikasnost sistema grejanja tokom cele sezone grejanja.

Sistem direktnog sagorevanja

Sistem sagorevanja biomase u kojem se primarna komora za sagorevanje nalazi ispod i direktno je povezana sa komorom za sagorevanje samog kotla.

Specifikacije dizajna

Kod mehaničkih sistema, specifikacije (i crteži) vlasnikovog mehaničkog ili inženjerskog dizajna. Specifikacije dizajna su deo ugovora za instalaciju. Dizajner snosi krajnju odgovornost za dizajn i funkcionisanje sistema.

T

Tercijarni vazduh

Vazduh za sagorevanje osim vazduha ispod vatre i vazduha iznad vatre, koji se uvodi odozgo prema dole da bi se povećala turbulencija i pomoć oko sagorevanja ugljenika.

U

Usevi za proizvodnju energije biomase

usevi koji se posebno uzgajaju i kultivišu za proizvodnju energije direktnom konverzijom u toplotu i električnu energiju.

V

Vazduh ispod vatre

Sagorevajući vazduh dodat ispod rešetki. Ima funkciju sušenja goriva, hlađenja rešetki i snabdevanja reakcije pirolize kiseonikom.

Vazduh iznad vatre

Vazduh za sagorevanje dostavljen iznad rešetki i podloge za gorivo. Naziva se i sekundarni vazduh za sagorevanje.

Višak vazduha

Količina vazduha za sagorevanje koji se dovodi do vatre koja premašuje teoretske potrebe za vazduhom da bi se omogućilo kompletno sagorevanje. Izražava se u procentima.

Partneri