ENplus SERTIFIKACIONA ŠEMA ZA DRVENE PELETE

ENplus ((http://www.enplus-pellets.eu) je sertifikaciona šema za kvalitet drvenih peleta koja se primenjuje u svim zemljama EU, a zasniva se na ISO standardu ISO 17225-2. Cilj ENplus sertifikacione šeme za drvene pelete je obezbediti snabdevanje drvenim peletima za grejanje stambenih, poslovnih i javnih zgrada jasno definisanog i konstantnog kvaliteta. ENplus obuhvata celi lanac snabdevanja drvenim peletima: od lanca proizvodnje do isporuke drvenih peleta krajnjim korisnicima.

Ključne komponente sertifikacione šeme su:

  • Definisanje klasa kvaliteta i specifikacija karakteristika drvenih peleta
  • Odredbe o upravljanju kvalitetom rada proizvođača peleta, trgovaca i pružalaca usluga
  • Zahtevi u pogledu deklaracije proizvoda i korišćenja sertifikacionog pečata
  • Spisak tela, izdavanja i ukidanja licenci, obuka
  • Inspekcija i ocenjivanje usklađenosti proizvoda, procesa i dokumenata u okviru relevantnih standarda i odredbi

Proizvođači i trgovci drvenim peletima podvrgavaju se nezavisnim revizijama svojih procesa, a uzorci proizvoda se testiraju da bi se obezbedila usklađenost sa standardima.

Svaki sertifikovani proizvođač i trgovac drvenim peletima ima jedinstven sertifikacioni pečat, koji se sastoji od logotipa ENplus i jedinstvenog ENplus ID-a (pogledati primer sertifikacionog pečata za proizvođača peleta u Belgiji).

ENplus sertifikaciona šema definiše tri klase kvaliteta drveta - ENplus A1, ENplus A2, ENplus B - na osnovu njihovih karakteristika. Svaka od klasa kvaliteta ima jedinstven logotip kvaliteta, koji se koristi u kombinaciji sa sertifikacionim pečatom. Kombinacija logotipa kvaliteta i sertifikacionog pečata naziva se pečat kvaliteta (pogledati primere pečata kvaliteta za klase kvaliteta ENplus A1, ENplus A2, ENplus B).

Vreća peleta je jedinica pakovanja za maloprodaju. Vreće peleta mogu da sadrže do 30 kg peleta klase kvaliteta ENplus A1 ili ENplus A2. Pakovanje peleta klase kvaliteta ENplus B u vreće nije dozvoljeno.

Prednosti ENplus sertifikacije:

  • poznata širom sveta, sa globalnom proizvodnjom i velikom bazom snabdevanja;
  • dobro definisani zahtevi kvaliteta koji se održavaju sve do krajnjeg korisnika;
  • kvalitet zagarantovan ENplus pečatom.

 

Partneri