SAZNAJTE VIŠE O NAMA I NAŠOJ MISIJI

DANAŠNJI POČETAK ZA BOLJE SUTRA
O projektu "Jačanje svesti javnosti o grejanju na bazi biomase na zapadnom Balkanu"

U regionu zapadnog Balkana (ZB) (uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu (BiH), Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju) biomasa je daleko najvažniji obnovljivi izvor energije koji se koristi za grejanje i koji pokriva 42% potrebe za toplotom.  Međutim, neefikasne i propusne peći koje proizvode visok nivo zagađenja u zatvorenom koriste se u više od 1,9 miliona zgrada (jedna četvrtina ukupnog broja zgrada), dok 24% zgrada koristi uglavnom nesertifikovane male kotlove na drva namenjene samo za grejanje.  Imajući to u vidu, jasno je da postoje  potreba i mogućnost da grejanje na bazi biomase postane efikasnije i održivije promovisanjem modernih tehnologija grejanja na biomasu i goriva (kao što su efikasne rerne, peći, kotlovi, drvna sečka i drveni peleti, za razliku od ilegalno posečenog drveta za ogrev), kao i veliki potencijal za povećanje efikasnosti i smanjenje broja zagađivača štetnih po zdravlje.
Jedan od glavnih uzroka neefikasnosti je to što se drvo uglavnom skladišti tokom kratkog perioda i sagoreva dok još uvek ima visok sadržaj vlage.  Pored toga, promocija čistih i efikasnih rešenja za grejanje biomasom može da doprinese razvoju privatnog sektora (proizvođači peći, dobavljači, usluge podrške), mikrofinansiranja (finansiranje potrošača) i održivog šumarstva.

Uz podršku Sekretarijata Energetske zajednice, Svetska banka pripremila je "Sektorsku studiju o grejanju na bazi biomase na zapadnom Balkanu."  Cilj studije je pomoć zemljama ZB - Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji i Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji - u prepoznavanju održivih investicionih opcija i mera politike da bi se povećala održiva upotreba biomase za grejanje.  Ovaj projekat finansira Zajednički instrument za bespovratna sredstva u okviru Investicionog okvira za zapadni Balkan (WBIF).

Pripremljena je sveobuhvatna mapa puta za dalje unapređenje regulatornih, političkih i ostalih okvirnih uslova, povećanje obima održivog snabdevanja biomasom i poboljšanje raspoloživosti kao i ulaganje u efikasne tehnologije grejanja na bazi biomase, sa ciljem pružanja smernica za propise i finansiranje kratkog roka (do 2020. godine), kao i srednjeg i dugog roka (do 2030. godine).  Uključuje paket konkretnih i međusobno povezanih aktivnosti koje će olakšati uklanjanje barijera i poboljšanje regulatornih, političkih i ostalih okvirnih uslova u regionu, čime će se omogućiti efikasnije i obimnije grejanje na bazi biomase u regionu ZB.

Kao multisektorski paket, povećanje efikasnosti grejanja na bazi biomase zahteva od svih aktera da postanu svesni izazova i rešenja.  Svest među grupama zainteresovanih strana na ZB (uključujući npr. vladine agencije, privatni sektor / proizvođače / dobavljače, organizacije građanskog društva aktivne u oblastima šumarstva, poljoprivrede i korišćenja biomase i krajnje potrošače) u pogledu politika, snabdevanja i potražnje za troškovno konkurentnim, efektivnim i energetski efikasnim tehnologijama biomase, kao i povezanim beneficijama, nedovoljno je razvijena i ometena nedostatkom verodostojnih izvora informacija. Ili: Usled nedostatka verodostojnih izvora informacija, nedovoljno je razvijena svest zainteresovanih strana na ZB (uključujući npr. vladine agencije, privatni sektor / proizvođače / dobavljače, organizacije građanskog društva aktivne u oblastima šumarstva, poljoprivrede i korišćenja biomase i krajnje potrošače) u pogledu politika, snabdevanja i potražnje za troškovno konkurentnim, efektivnim i energetski efikasnim tehnologijama biomase, kao i povezanim beneficijama

Regionalnu potražnju za sertifikovanim uređajima za grejanje na biomasu ugrožava nedovoljno razvijena svest kupaca o prednostima sertifikacije i efikasnosti uređaja.  Na to utiče i nedostatak efektivnih mehanizama podrške (npr. mikrofinansiranje, postprodajna podrška, održivo snabdevanje gorivom itd.), odgovarajućeg zakonodavstva, kao i visoke cene efikasnih uređaja za grejanje.  Aktivnosti jačanja svesti mogu pomoći u razumevanju postojećih konkretnih prepreka, što je često prvi korak ka njihovom prevazilaženju, i pokrenuti podršku za moguća rešenja.

U tu svrhu, uz podršku Sekretarijata Energetske zajednice, Svetska banka pokrenula je projekat "Jačanje svesti javnosti o grejanju na bazi biomase na zapadnom Balkanu - priprema materijala i planova za jačanje svesti, te održavanje okruglog stola na temu jačanja svesti", koji finansira Investicioni okvir za zapadni Balkan (WBIF).
Ključni ciljevi ovog projekta su:

a) Izrada?Razvijanje paketa materijala za jačanje svesti potrošača (web stranica, štampani materijali - plakati, leci itd.) da bi se povećalo poverenje potrošača u efikasne uređaje za grejanje na biomasu i ojačala svest o njihovoj upotrebi i značajnim socioekonomskim prednostima (zdravlje, ušteda, životna sredina, itd.), troškovima i izvorima finansiranja.

b) Izrada?Razvijanje informacionog materijala koji se može koristiti za informisanje i jačanje svesti donosilaca odluka na nivou politike, te promovisanje i motivisanje usvajanja i implementacije odluka o politikama. Ovi materijali treba da podstaknu vlade i donatorske partnere da preduzmu radnje u pogledu promovisanja tržišta za održiva i efikasna rešenja za grejanje na bazi biomase.

c) Izrada?Razvijanje edukativnog materijala koji se može koristiti u informacione i obrazovne svrhe NVO/zagovaračkih grupa i aktera iz privatnog sektora (proizvođači, dobavljači i drugi pružaoci usluga), da bi se povećali njihovi kapaciteti za promovisanje koristi goriva biomase potrošačima.

Partneri