FJALORI I TERMAVE

A

Ajri i tepërt

Sasia e ajrit të djegies që furnizohet me zjarrin që tejkalon kërkesën teorike të ajrit për të dhënë djegie të plotë. Shprehur si përqindje.

Ajri mbi zjarr

Ajri i djegies i furnizuar mbi grilën dhe shtratin e lëndës djegëse. Gjithashtu quhet ajër djegës sekondar.

Ajri nën zjarr

Ajri i djegies shtuar nën grilë. Shërben për funksionin e tharjes së lëndës djegëse, ftohjen e grilave dhe furnizimin me oksigjen për reaksionet e pirolizës.

Ajri tercial

Ajri i djegies përveç ajrit nën zjarr dhe mbi-zjarri, injektuar në drejtim të rrymës në rrugën e flakës për të rritur trazirat dhe për të ndihmuar në djegien e karbonit.

Ashkla të copëtuara

Ashkla të copëtuara prodhuara nga sharrat. Prodhuar në mënyrë tipike nga drurët e dobët.

Ashklat

copa të vogla drejtkëndore të drurit të prodhuara nga një mulli për copëtimin në copa të vogla ose një mulli që copëton pemën e tërë.

Ashklat nga druri i tërë

Ashklat e drurit të prodhura në pyll përmes futjes së pemës si e tërë në copëtuesin lëvizës me shkarkim të direktë në kamionin shpërndarës.

B

Bio-gaz

Gazi i prodhuar nga biomasa. Mund të përdoret si lëndë djegëse.

Biomasë

Çdo lëndë organike që mund të digjet për energji. Këtu është përdorur si sinonim i drurit në forma të ndryshme.

Bojler

Një shkëmbyes nxehtësie që përdoret për nxjerrjen e nxehtësisë nga gazrat e nxehta të djegies dhe për të transferuar ngrohjen në ujë. Rezultati i bojlerit mund të jetë ose ujë i nxehtë ose, nëse uji lejohet të valojë, avull.

Boljeri/kaldaja verore

Një bojler me madhësi të vogël për të plotësuar ngrakesën për ngrohje gjatë verës ose jashtë sezonit.

Çipat

Një pajisje e madhe që zvogëlon trupat e pemëve, pemët e tëra, apo lëndët drusore për ti prerë në madhësi pak a shumë uniforme. Çipat janë përdorur në sharra dhe në pyje. Kogjenerimi: Kombinimi i ngrohjes dhe energjisë (CHP). Një term i përdorur në mjediset industriale, tani duke u zhvendosur nga termi më përshkrues CHP.

D

DHW

Uji i ngrohtë vendas.

Djegia e karbonit

Përfundimi i procesit të djegies në të cilin i gjithë karboni i papërpunuar i gaztë dhe i ngurtë oksidohet në dioksid karboni.

Druri jashtë pyllit

përfshin pemët jashtë pyjeve, siç janë pemët në toka të tjera të pyllëzuara, duke përfshirë zonat e vendbanimeve, përgjatë rrugëve dhe në zona të tjera infrastrukturore, ferma dhe gardhe.

E

Efikasiteti i pajisjes

Raporti i energjisë së prodhimit në energjinë e hyrjes kur sistemi i djegies po funksionon nën kushtet e projektimit. Gjithashtu quhet efikasiteti i qëndrueshëm

Efikasiteti sezonal

Efikasiteti mesatar i një sistemi ngrohje gjatë një sezoni të plotë të ngrohjes.

Emetimet e oxhakut

Komponentët e gazeve të nxehtë të djegies (duke përfshirë dhe grimcat) që dalin nga oxhaku.

H

Hiri përfundimtar

Hiri që mbidhet poshtë grilës së furrës me djegie.

K

Kombinimi i ngrohjes dhe energjisë (CHP)

Prodhimi i njëkohshëm i ngrohjes dhe energjisë elektrike nga një lëndë djegëse e vetme. Efikasiteti i djegies: Efikasiteti i konvertimit të energjisë kimike në dispozicion në lëndë djegëse për të ngrohur, zakonisht më tepër se 99% në djegie të biomasës. Efikasiteti i konvertimit në nxehtësinë së përdorshme është shumë më i ulët.

Kompania e shërbimeve të energjisë (ESCO):

Një kompani që ofron një gamë të gjerë shërbimesh energjetike për një pronar ndërtimi, duke përfshirë në mënyrë tipike financimin dhe instalimin e përmirësimeve të energjisë nën një kontratë që lejon disa nga kursimet e dollarit që të rriten në kompani.

Kulturat e biomasës

të përcaktuara si bimë të kultivuara në mënyrë specifike dhe të kultivuara për prodhimin e energjisë përmes kthimit të drejtpërdrejtë në ngrohje dhe energji elektrike.

Kutia(Mbajtësi) i ditës

Një kosh i ndërmjetëm i magazinimit të lëndës djegëse i mjaftueshëm për të kaluar rreth një ditë. Mund të dizajnohet me kapacitet për të rimbushur sistemin e djegies për një fundjavë.

M

Madhësia

Procesi i specifikimit të madhësisë së impiantit ngrohës.

Mbetjet arborikulare

krasitja e pemëve (të tilla si molla, ulliri dhe pemët e dardhave) dhe vreshtat.

N

Ndarësi i ciklonit

Një pajisje e heqjes së grimcave të gazrave të zjarrit, e cila krijon një vorbull që ndan grimcat e ngurta nga rryma e gazit të nxehtë.

Ngrohje qëndrore

Përdorimi i një bojleri të vetëm për të siguruar ujin e ngrohtë ose avullin për ngrohjen e një numri ndërtesash në një lokalitet.

O

Oxhak

Oxhaku i një sistemi djegieje.

S

Shkrumbi

Lëndët e pasura me karbon që rezultojnë nga piroliza e drurit në fazat e hershme të djegies. Shkrumbi mund të shndërrohet në gazra të djegshme në kushte të caktuara ose kur digjet direkt në grilë.

Sistemi i djegies së drejtpërdrejtë:

Një sistem i djegies së biomasës në të cilin dhoma e djegies primare është e vendosur nën dhe e lidhur drejtpërdrejt me dhomën e djegies së vetë bojlerit.

Specifikimet e projektimit

Për sistemet mekanike, specifikimet (dhe vizatimet) e prodhuara nga inxhinieri mekanik ose inxhinieri i dizajnit. Specifikimet e projektimit bëhen pjesë e kontratës për instalimin. Projektuesi mban përgjegjësinë përfundimtare për hartimin dhe funksionimin e sistemit.

T

Trungu

Produkti kryesor që derivon nga pyjet, trungu i një peme – pa pjesën e dëgëve dhe pjesën e sipërme. Përdoret për material dhe prodhim të energjisë.

V

Vlera kalorifike

Përmbajtja e energjisë në një lëndë djegëse, e shprehur në njësi të tilla si joules për kilogram.

Partnerët