SKEMA E CETIFIKIMIT ENplus PËR PELETAT E DRURIT

ENplus ((http://www.enplus-pellets.eu) është skema e certifikimit të cilësisë në të gjithë BE për peletat e drurit, bazuar në standardet e ISO – ISO 17225-2. Qëllimi i skemës së certifikimit ENplus është të sigurojë furnizimin me peleta druri për ngrohje në banesa, në ndërtesa tregtare dhe publike me një cilësi të përcaktuar qartë dhe konstante. ENplus mbulon të gjithë zinxhirin e furnizimit me peleta druri: nga prodhimi dhe zinxhiri i shpërndarjes së peletave të drurit deri te dyqani i furnizuesit përfundimtar.

Komponentët kryesorë të skemës së certifikimit janë:

 • Përcaktimi i klasave të cilësisë dhe specifikimi i pronave të peletëve të drurit
 • Dispozitat për menaxhimin e cilësisë të prodhuesve të peletave, tregtarëve dhe ofruesve të shërbimeve
 • Kërkesat për deklarimin e produktit dhe përdorimin e vulës së certifikimit
 • Listimi i organeve, licensimi dhe revokimi, trajnimi
 • Inspektimi dhe vlerësimi i konformitetit të produkteve, proceseve dhe dokumentëve brenda standardeve dhe dispozitave përkatëse.

Prodhuesit dhe tregtarët e peletave të drurit janë subjekt i kontrolleve të pavarura të proceseve të tyre, dhe shembujt e produktit testohen për të siguruar pajtueshmërinë me standardet.

Çdo prodhues i certifikuar dhe tregtar i peletave të drurit ka një Vulë Unike të certifikimit që konsiston nga një Logo e ENplus Logo dhe një ID unike të ENplus (shih shëmbullin e vulës së certifikimit për prodhuesin e peletave të drurit në Belgjikë).

Skema e certifikimit ENplus përcakton tre klasa të cilësisë së peletave të drurit– ENplus A1, ENplus A2, ENplus B. Secila nga këto klasa ka një logo të cilësisë unike që përdoret në kombinim me Vulën e Certifikimit. Kombinimi i logos së cilësisë dhe Vulës së Certifikimit quhet Vula e Cilësisë (shih shembullin e Vulës së Cilësisë për klasat e cilësisë ENplus A1, ENplus A2, ENplus B).

 • Çantat e peletave janë njësi paketimi për tregun me pakicë. Çantat e peletave mund të përmbajnë deri në 30 kg peleta të klasave të cilësisë ENplus A1 ose ENplus A2. Peletat e cilësisë ENplus B nuk lejohen të paketohen.

  Përfitimet e certifikimit ENplus:

  • Njihet në mbarë botën, me prodhim global dhe me një bazë të madhe furnizimi
  • Kërkesat e përcaktuara mirë të cilësisë që mbahen deri në fund-te përdoruesi
  • Cilësia sigurohet nga vula ENplus

 

Partnerët