Ndërtimi i njësisë CHP me përdorim të kashtës së sojës në Beograd

Ndërtimi i njësisë CHP me përdorimin e kashtës e sojës në Beograd, Serbi për prodhimin e ngrohjes dhe energjisë elektrike duhet të përfundojë në 2018. Vlera totale e projektit është 8 M EURO, dhe zhvillohet dhe zbatohet nga Sekretariati Zvicerian për Çështjet Ekonomike (SECO). Qyteti i Beogradit dhe Qeveria e Serbisë kanë kofinancuar këtë projekt me 1.5 M EURO.

Ndërtimi i njësisë CHP me përdorimin e kashtës e sojës në Beograd, Serbi për prodhimin e ngrohjes dhe energjisë elektrike duhet të përfundojë në 2018. Vlera totale e projektit është 8 M EURO, dhe zhvillohet dhe zbatohet nga Sekretariati Zvicerian për Çështjet Ekonomike (SECO). Qyteti i Beogradit dhe Qeveria e Serbisë kanë kofinancuar këtë projekt me 1.5 M EURO.

Projekti përfshin ndërtimin e CHP me biomasë (investimi 2.6 M EURO), ndërtimin e rrjetit të shpërndarjes së ngrohtësisë dhe ujit të ngrohtë (investimi 2.6 M EURO) dhe zbatimin e masave të efiçencës së energjisë në shkollën fillore Olga Petrov dhe në spitalin “Dr Laza Lazarević” që do të jenë konsumuesit kryesore të ngrohjes (investimi 2.6 M EURO). Përveç shkollës dhe spitalit, ngrohtësia do të përdoret për ngrohjen e 20,000 metra katrorë të serave të zotëruara nga Korporata Bujqësore e Beogradit (PKB), e cila do të jetë furnizuesi kryesor me lëndë djegëse-kashta e sojës. Kapaciteti i instaluar i impiantit CHP të biomasës do të jetë 4 MWth + 600 kWe.

Kaldaja pilot me biomasë me djegien e “cigareve”

Ky projekt është zgjerimi i projektit pilot të zbatuar në vitin 2008 nga Laboratori për Inxhinierinë Termike dhe Energjinë e Institutit "Vinča" dhe PKB, që përfshinte zhvillimin e bojlerit me biomasë 1.5 MWth, me djegie të cigareve, të mbushur me kashtë soje.

Partnerët