Употреба на остатоци од земјоделството за централно греење

Единствената постројка за централно греење со отпадоци од земјоделството - лушпи од сончоглед, којашто почна да функционира во 2012 година, се наоѓа во Сремска Митровица (Србија). Електростопанство на Србија (ЕПС) инвестираше 2,5 милиони евра во изградба на котел на биомаса (инсталиран капацитет од 18 мегавати), којшто се користи за загревање на 3.500 станови во повеќекатни згради и 80.000 квадратни метри комерцијални канцеларии.

Единствената постројка за централно греење со отпадоци од земјоделството - лушпи од сончоглед, којашто почна да функционира во 2012 година, се наоѓа во Сремска Митровица (Србија). Електростопанство на Србија (ЕПС) инвестираше 2,5 милиони евра во изградба на котел на биомаса (инсталиран капацитет од 18 мегавати), којшто се користи за загревање на 3.500 станови во повеќекатни згради и 80.000 квадратни метри комерцијални канцеларии.

Постројката за греење во Сремска Митровица, со огрев од лушпи од сончоглед.

Огревот (лушпите од сончоглед) го обезбедува фабриката Викторија Оил, која се наоѓа во Сид (40 км од централата), врз основа на 10-годишен договор за набавка на огрев. Викторија Оил е одговорна за транспортот на лушпите од сончоглед до постројката за централно греење (7-11 тони по камион) и за отстранување на пепелта по согорувањето. Капацитетот на оперативното складирање на лушпите од сончоглед во централата за греење изнесува 300 тони, што претставува 5-дневна оперативна резерва на огрев.

Годишното производство на топлинска енергија е 19,8 GWhth, а потрошувачката на гориво изнесува околу 4.500 тони годишно. Ефикасноста на конверзијата на централата за греење е 86%. Годишните заштеди на гориво, во споредба со природниот гас, се околу 30% (250.000 евра годишно).

Партнери