Огрев од биомаса за затоплување

ШЕМА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА НА ENplus ЗА ДРВЕНИ ПЕЛЕТИ

ENplus (http://www.enplus-pellets.eu) е широка шема на ЕУ за сертификација на квалитетот на дрвениот пелет, базирана на ISO стандардот ISO 17225-2. Целта на шемата за сертификација ENplus за дрвени пелети, е да се обезбеди дека снабдувањето со дрвени пелети за греење во станбени, комерцијални и јавни згради, е со јасно дефиниран и постојан квалитет. ENplus го опфаќа целиот синџир на набавка на дрвени пелети: од синџирот на производство и испорака на дрвените пелети, па сè до продавницата кај крајниот корисник.
Прочитај повеќе

ТЕХНИЧКИ СТАНДАРДИ ЗА ОГРЕВ ОД БИОМАСА

Техничките стандарди се правила кои имаат за цел да обезбедат стандардизиран и компаративен огрев од биомаса и тие се подготвени за огрев од дрвени пелети, дрвени брикети, дрвени чипсови / дробен огрев, цепеници и агро пелети. Тие ги дефинираат условите за огрев од биомаса и дефинираат како се проверува почитувањето на таквите барања.
Прочитај повеќе

Огрев од биомаса за затоплување

Главно, огревот од биомаса, којшто се користи за затоплување, ги опфаќа шумските суровини и оние од индустријата за преработката на дрво.
Прочитај повеќе

Партнери