RJEČNIK TERMINOLOGIJE

B

Biogas

Gas proizveden iz biomase. Može se koristiti kao gorivo za sagorijevanje.

Biomasa

Bilo koja organska materija koja se može koristiti za energiju; sinonim za drvo u različitim oblicima.

C

Ciklonski separator

Uređaj za uklanjanje čestica dimnog gasa koji stvara vrtlog za odvajanje čvrstih čestica iz mlaza vrelog gasa.

Ćumur

Zapaljive čvrste supstance bogate ugljenikom nastale pirolizom drveta u ranim fazama sagorijevanja. Ćumur se pod određenim uslovima može konvertovati u zapaljive gasove ili direktno spaljivati na rešetkama.

D

Deblo

Glavni proizvod koji se dobija iz šuma, stablo drveta - bez grana i krošnje. Siječe se radi korišćenja materijala i energije.

DHW

Domaća vrela voda.

Dimenzionisanje

Postupak određivanja veličine toplane.

Dimnjak

Dimnjak sistema sagorijevanja.

Dnevna korpa

Privremena korpa za skladištenje čvrstog goriva koja čuva dovoljno goriva da potraje približno jedan dan. Može da bude kapaciteta za „hranjenje“ sistema sagorijevanja tokom vikenda.

Drvne sječke

Mali pravougaoni komadi drveta proizvedeni mašinom za usitnjavanje komada ili mašinom za usitnjavanje cijelog drveta.

Drvo van šume

uključuje drveće van šuma, kao što je drveće na drugom šumovitom zemljištu, uključujući naselja, duž puteva i druga infrastrukturna područja, imanja i žive ograde. Drvna biomasa za energiju nastalu konverzijom krša: obuhvata drvo dobijeno procesom restauracije zapuštenih i oštećenih šuma do visokih standarda. Ovo drvo je obično dostupno u početnim fazama restauracije, a prikupljanje često zahtijeva poboljšanje drumskih mreža u šumama u kojima je došlo do degradacije krša.

E

Efikasnost uređaja

Odnos izlazne energije i ulazne energije kad sistem sagorijevanja radi prema projektovanim uslovima. Takođe se naziva i efikasnost u ustaljenom stanju.

Emisije iz dimnjaka

Komponente vrelih sagorijevajućih gasova (uključujući čestice) koji izlaze iz dimnjaka.

I

Izgaranje ugljenika

Kraj procesa sagorijevanja u kojem se sav nekombinovani gasni i čvrsti ugljenik oksiduje u ugljen-dioksid.

K

Kalorična vrijednost

Energetski sadržaj goriva, izražen u jedinicama kao što je J/kg (džul po kilogramu).

Kombinovana toplota i energija (CHP)

Istovremena proizvodnja toplote i električne energije iz jednog goriva. Efikasnost sagorijevanja: Efikasnost konverzije raspoložive hemijske energije goriva u toplotu, tipično više od 99% kod gorionika biomase. Efikasnost konverzije u korisnu toplotu je znatno niža.

Kompanija za energetske usluge (ESCO)

Kompanija koja pruža širok spektar energetskih usluga vlasniku zgrade, obično uključujući finansiranje i instalaciju energetski boljih rješenja po ugovoru koji dopušta da se dio dolarske uštede prebaci na kompaniju.

Kotao

Razmjenjivač toplote koji se koristi za ekstrakciju toplote iz vrelih sagorijevajućih gasova i prenos toplote na vodu. Proizvod kotla može biti ili vrela voda ili, ako se dozvoli ključanje vode, para.

L

Ljetni kotao

Mali kotao dimenzionisan da zadovolji potrebe ljetnog ili vansezonskog grijanja.

M

Mašina za usitnjavanje

Veliki uređaj koji usitnjava trupce, cijela stabla, daske ili klade na sječke uglavnom jednake veličine. Stacionarne mašine za usitnjavanje se koriste u pilanama, dok se mašine za usitnjavanje cijelih stabala natovarene na prikolice koriste u šumi.

Mlinske sječke

Drvne sječke proizvedene u pilani. Tipično se proizvode od dasaka i drugih komada drveta koji nisu za prodaju, a potiču sa zelenih trupaca sa kojih je uklonjena kora.

O

Okružno grijanje

Korišćenje jedne kotlovnice za proizvodnju vrele vode ili pare za grijanje više zgrada na lokalitetu.

Ostaci šumogojstva

obresci stabala (poput jabuka, maslina i krušaka) i vinove loze u vinogradima. Rezervni sistem: Alternativni sistem sagorijevanja goriva se koristi za grijanje kad je primarni sistem van upotrebe ili ne može zadovoljiti puno opterećenje grijanja.

P

Pepeo s dna

Pepeo koji se nakuplja ispod rešetki peći za sagorijevanje.

S

Sezonska efikasnost

Prosječna efikasnost sistema grijanja tokom cijele sezone grijanja.

Sistem direktnog sagorijevanja

Sistem sagorijevanja biomase u kojem se primarna komora za sagorijevanje nalazi ispod i direktno je povezana sa komorom za sagorijevanje samog kotla.

Sječke od cijelog drveta

Drvne sječke proizvedene u šumi ubacivanjem čitavih stabala ili debla drveta u mobilnu mašinu za usitnjavanja sa direktnim pražnjenjem u kamion za isporuku.

Specifikacije dizajna

Kod mehaničkih sistema, specifikacije (i crteži) vlasnikovog mehaničkog ili inženjerskog dizajna. Specifikacije dizajna su dio ugovora za instalaciju. Dizajner snosi krajnju odgovornost za dizajn i funkcionisanje sistema.

T

Tercijarni vazduh

Vazduh za sagorijevanje osim vazduha ispod vatre i vazduha iznad vatre, koji se uvodi odozgo prema dolje da bi se povećala turbulencija i pomoć oko sagorijevanja ugljenika.

U

Usjevi za proizvodnju energije biomase

usjevi koji se posebno uzgajaju i kultivišu za proizvodnju energije direktnom konverzijom u toplotu i električnu energiju.

V

Vazduh ispod vatre

Sagorijevajući vazduh dodat ispod rešetki. Ima funkciju sušenja goriva, hlađenja rešetki i snabdijevanja reakcije pirolize kiseonikom.

Vazduh iznad vatre

Vazduh za sagorijevanje dostavljen iznad rešetki i podloge za gorivo. Naziva se i sekundarni vazduh za sagorijevanje.

Višak vazduha

Količina vazduha za sagorijevanje koji se dovodi do vatre koja premašuje teoretske potrebe za vazduhom da bi se omogućilo kompletno sagorijevanje. Izražava se u procentima.

Partneri