GLOSAR TERMINOLOGIJE

B

Bio-gas

Gas proizveden iz biomase. Može se koristiti kao gorivo za sagorijevanje.

Biomasa

Bilo koja organska materija koja se može spaliti za energiju. Ovdje se koristi kao sinonim za drvo u različitim oblicima.

C

Ciklonski separator

Uređaj za uklanjanje čestica dimnog gasa koji stvara vrtlog za odvajanje čvrstih čestica iz mlaza vrelog gasa.

Ćumur

Zapaljive čvrste supstance bogate ugljenikom nastale uslijed pirolize drveta u ranim fazama sagorijevanja. Ćumur se pod određenim uslovima može konvertovati u zapaljive gasove ili direktno spaljivati na rešetkama.

D

Deblo

Glavni proizvod koji se dobija iz šuma, stablo drveta - bez grana i krošnje. Siječe se radi korištenja materijala i energije.

DHW

Domaća vrela voda.

Dimenzioniranje

Postupak određivanja veličine toplane.

Dimnjak

Dimnjak sistema sagorijevanja.

Dnevna korpa

Privremena korpa za skladištenje čvrstog goriva koja čuva dovoljno goriva da potraje približno jedan dan. Može biti dizajnirana s kapacitetom hranjenje sistema sagorijevanja tokom vikenda.

Drvne sječke

Mali pravougaoni komadi drveta proizvedeni mašinom za usitnjavanje komada ili mašinom za usitnjavanje cijelog drveta.

Drvo van šume

uključuje drveće izvan šuma, kao što je drveće na drugom šumovitom zemljištu, uključujući naselja, duž puteva i u drugim infrastrukturnim područjima, imanjima i živim ogradama.

E

Efikasnost uređaja

Odnos izlazne energije i ulazne energije kad sistem sagorijevanja radi prema projektovanim uslovima. Takođe se naziva i efikasnost u ustaljenom stanju.

Emisije iz dimnjaka

Komponente vrelih sagorijevajućih gasova (uključujući čestice) koje izlaze iz dimnjaka.

I

Izgaranje ugljenika

Kraj procesa sagorijevanja u kojem se sav nekombinovani gasni i čvrsti ugljenik oksiduje u ugljen-dioksid.

K

Kalorična vrijednost

Energetski sadržaj goriva, izražen u jedinicama kao što su džuli po kilogramu.

Kombinovana toplota i energija (CHP)

Istovremena proizvodnja toplote i električne energije iz jednog goriva. Efikasnost sagorijevanja: Efikasnost konverzije raspoložive hemijske energije goriva u toplotu, tipično preko 99% kod gorionika biomase. Efikasnost konverzije u korisnu toplotu je znatno niža.

Kompanija za energetske usluge (ESCO)

Kompanija koja pruža širok spektar energetskih usluga vlasniku zgrade, obično uključujući finansiranje i instalaciju energetski boljih rješenja po ugovoru koji dopušta da se dio dolarske uštede prebaci na kompaniju.

Kotao

Razmjenjivač toplote koji se koristi za ekstrakciju toplote iz vrelih sagorijevajućih gasova i prenos toplote na vodu. Proizvod kotla može biti ili vrela voda ili, ako se dozvoli ključanje vode, para.

L

Ljetni kotao

Mali kotao dimenzioniran da zadovolji potrebe ljetnog ili vansezonskog grijanja.

M

Mašina za usitnjavanje

Veliki uređaj koji usitnjava trupce, cijela stabla, daske ili klade na sječke manje-više jednake veličine. Stacionarne mašine za usitnjavanje se koriste u pilanama, dok se mašine za usitnjavanje cijelih stabala natovarene na prikolice koriste u šumi.

Mlinske sječke

Drvne sječke proizvedene u pilani. Tipično se proizvode od dasaka i drugih komada drveta koji nisu za prodaju a potiču sa zelenih trupaca s kojih je uklonjena kora.

O

Okružno grijanje

Korištenje jedne kotlovnice za proizvodnju vrele vode ili pare za grijanje više zgrada na lokalitetu.

Ostaci šumogojstva

obresci stabala (poput jabuka, maslina i krušaka) i vinove loze u vinogradima.

P

Pepeo s dna

Pepeo koji se nakuplja ispod rešetki peći za sagorijevanje.

S

Sezonska efikasnost

Prosječna efikasnost sistema grijanja tokom cijele sezone grijanja.

Sistem direktnog sagorijevanja

Sistem sagorijevanja biomase u kojem se primarna komora za sagorijevanje nalazi ispod i neposredno je povezana s komorom za sagorijevanje samog kotla.

Sječke od cijelog drveta

Drvne sječke proizvedene u šumi ubacivanjem čitavih stabala ili debla drveta u mobilnu mašinu za usitnjavanja s direktnim pražnjenjem u kamion za isporuku.

Specifikacije dizajna

Kod mehaničkih sistema, specifikacije (i crteži) vlasnikovog mehaničkog ili inženjera dizajna. Specifikacije dizajna postaju dio ugovora za instalaciju. Dizajner snosi krajnju odgovornost za dizajn i funkcionisanje sistema.

T

Tercijarni vazduh

Vazduh za sagorijevanje osim vazduha ispod vatre i vazduha iznad vatre, koji se uvodi odozgo prema dolje kako bi se povećala turbulencija i pomoć oko sagorijevanja ugljenika.

U

Usjevi za proizvodnju energije biomase

definišu su kao usjevi koje se posebno uzgajaju i kultivišu za proizvodnju energije direktnom konverzijom u toplotu i električnu energiju.

V

Vazduh iznad vatre

Vazduh za sagorijevanje dostavljen iznad rešetki i podloge za gorivo. Takođe se naziva i sekundarni vazduh za sagorijevanje.

Višak vazduha

Količina vazduha za sagorijevanje koji se dovodi do vatre koja premašuje teoretske potrebe za vazduhom kako bi se omogućilo kompletno sagorijevanje. Izražava se u procentima.

Partneri