SAZNAJTE VIŠE O NAMA I NAŠOJ MISIJI

DANAŠNJI POČETAK ZA BOLJE SUTRA
O projektu "Jačanje svijesti javnosti o grijanju na bazi biomase na zapadnom Balkanu"

U regionu Zapadnog Balkana (ZB) (uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu (BiH), Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju), biomasa je daleko najvažniji obnovljivi izvor energije koji se koristi za grijanje i koji pokriva 42% potrebe za toplotom.  Međutim, neefikasne i propusne peći koje proizvode visok nivo zagađenja u zatvorenom se koriste u više od 1,9 miliona zgrada (jedna četvrtina ukupnog broja zgrada), dok 24% zgrada koristi uglavnom necertifikovane male kotlove namijenjene samo za grijanje, koje koriste drvo.  Imajući to u vidu, postoji jasna potreba i mogućnost da grijanje na bazi biomase postane efikasnije i održivije promovisanjem modernih tehnologija grijanja na biomasu i goriva (kao što su efikasne rerne, peći, kotlovi, drvna sječka i drveni peleti, za razliku od ilegalno posječenog drveta za ogrjev), kao i veliki potencijal za povećanje efikasnosti i smanjenje količine zagađivača štetnih po zdravlje.
Jedan od glavnih uzroka neefikasnosti je to što se drvo uglavnom skladišti tokom kratkog vremenskog perioda i sagorijeva dok još uvijek ima visok sadržaj vlage.  Pored toga, promocija čistih i efikasnih rješenja za grijanje biomasom može doprinijeti razvoju privatnog sektora (proizvođači peći, dobavljači, usluge podrške), mikro-finansiranja (finansiranje potrošača) i održivog šumarstva.

Uz podršku Sekretarijata Energetske zajednice, Svjetska banka je pripremila "Sektorsku studiju o grijanju na bazi biomase na zapadnom Balkanu."  Cilj studije je pomoć zemljama ZB - Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji i Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji - u prepoznavanju održivih investicionih opcija i mjera politike kako bi se povećala održiva upotreba biomase za grijanje.  Projekat je finansiran od strane  Zajedničkog instrumenta za bespovratna sredstva u okviru Investicionog okvira za zapadni Balkan (WBIF).

Pripremljena je sveobuhvatna mapa puta za dalje unapređenje regulatornih, političkih i ostalih okvirnih uslova, povećanje obima održivog snabdijevanja biomasom i poboljšanje raspoloživosti kao i ulaganja u efikasne tehnologije grijanja na bazi biomase, s ciljem pružanja smjernica za propise i finansiranje kratkog roka (do 2020. godine) kao i srednjeg te dugog roka (do 2030. godine).  Uključuje paket konkretnih i međusobno povezanih aktivnosti koje će olakšati uklanjanje barijera i poboljšanje regulatornih, političkih i ostalih okvirnih uslova u regionu, čime će se omogućiti efikasnije i obimom povećano grijanje na bazi biomase u regionu ZB.

Kao multisektorski paket, povećanje efikasnosti grijanja na bazi biomase zahtijeva od svih tih aktera da postanu svjesni izazova i rješenja.  Svijest među grupama zainteresovanih strana na ZB (uključujući npr. vladine agencije, privatni sektor/proizvođače/dobavljače, organizacije građanskog društva aktivne u oblasti šumarstva, poljoprivrede i korištenja biomase i krajnje potrošače) u pogledu politika, snabdijevanja i potražnje za troškovno konkurentnim, efektivnim i energetski efikasnim tehnologijama biomase, kao i povezanim beneficijama, je niska i ometena nedostatkom vjerodostojnih izvora informacija.

Regionalnu potražnju za certifikovanim uređajima za grijanje na biomasu ugrožava niska svijest kupaca o prednostima certifikacije i efikasnosti uređaja.  Na to takođe utiče i nedostatak efektivnih mehanizama podrške (npr. mikrofinansiranje, postprodajna podrška, održivo snabdijevanje gorivom itd.), odgovarajućeg zakonodavstva, kao i visoke cijene efikasnih uređaja za grijanje.  Aktivnosti jačanja svijesti mogu pomoći u razumijevanju postojećih konkretnih prepreka, što je često prvi korak ka njihovom prevazilaženju, i mobilizovati podršku za moguća rješenja.

U tu svrhu, uz podršku Sekretarijata Energetske zajednice, Svjetska banka je pokrenula projekat "Jačanje svijesti javnosti o grijanju na bazi biomase na zapadnom Balkanu - priprema materijala i planova za jačanje svijesti te održavanje okruglog stola na temu jačanja svijesti", koji finansira Investicioni okvir za zapadni Balkan (WBIF).
Ključni ciljevi ovog projekta su:

a) Razvijanje paketa materijala za jačanje svijesti potrošača (web stranica, štampani materijali - plakati, leci, itd.), kako bi se unaprijedila izgradnja povjerenja potrošača u efikasne uređaje za grijanje na biomasu i ojačala svijest o njihovoj upotrebi i značajnim socio-ekonomskim prednostima (zdravlje, ušteda, životna sredina itd.), troškovima i izvorima finansiranja.

b) Razvijanje informacionog materijala koji se može koristiti za informisanje i jačanje svijesti donosilaca odluka na nivou politike te promovisanje i motivisanje usvajanja i implementacije odluka o politikama. Ovi materijali trebaju podstaći vlade i donatorske partnere da preduzmu radnje u pogledu promovisanja tržišta za održiva i efikasna rješenja za grijanje na bazi biomase

c) Razvijanje edukativnog materijala koji se može koristiti u informacione i obrazovne svrhe NVO/zagovaračkih grupa i aktera iz privatnog sektora (proizvođači, dobavljači i drugi pružaoci usluga), kako bi se povećali njihovi kapaciteti za promovisanje koristi goriva biomase potrošačima.

Partneri